Årsmötet

Årsmötet är det högsta beslutande organet i samfälligheten och det är även det årliga forum då samfällighetens alla andelsägare har möjlighet att ta del av verksamheten, göra sina röst hörda och påverka kommande års verksamhet.

Årsmötet hålls varje år under juni månad på en plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kallar genom anslag på sommarstugeföreningarnas anslagstavlor eller annat lämpligt sätt. För Brannäs Vivesta Samfällighetsförening så säger stadgarna att kallelse ska skickas ut senast 2 veckor innan årsmötet. 

Som medlem så kan man lägga fram förslag (motioner) till stämman. Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast sista april för att hinna förberedas inför årsmötet. Motioner som inkommit efter detta datum kommer inte att tas upp på årsmötet.

Här nedan återfinns kallelser och underlag till kommande årsmöten samt protokoll och annan dokumentation från de tidigare års årsmöten.

DOKUMENT