Föreningens förtroendevalda

På denna sida finns information om vägföreningens organisation. Har du frågor gällande organisationen så är du välkommen att kontakta styrelsens ordförande. Kontaktuppgifter hittar du på kontaktsidan.

Styrelsen
Vägföreningen har en styrelse som väljs av medlemmarna på årsstämman. Styrelsen består av ordförande, fem ledamöter och två suppleanter. Mandatperioden för ledamot är två år, suppleant ett år.
Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet. Styrelsen ska ta tillvara på medlemmarnas och samfällighetens intressen. Styrelsen har mandat att ta beslut inom ramen för den verksamhetsplan och budget som stämman har godkänt. Större beslut och förändringar kräver stämmobeslut och vid sådana tillfällen kan en extra årsstämma påkallas.
 

Revisorer
Vägföreningen har två revisorer och två revisorssuppleanter som ansvarar för att granska räkenskaperna och styrelsebesluten. Revisorerna väljs av årsstämman där de även presenterar sin revisionsberättelse samt rekommendation angående ansvarsfrihet.

Valberedning
Vägföreningen har en valberedning som även den väljs av årsstämman. Valberedningen ska följa styrelsens arbete och lägga fram förslag på styrelse,

Föreningens styrelse

Ordförande

Hans Karlsson | Vivestanäset

Ledamot

Lennart Axelsson | Brannäs

Ledamot

Mats Ahlgren | Granliden

Suppleant

Marita Lood  

Vice Ordförande

Kay Lantz  | Aspa/Duvholmen 

Kassör

Anders Jäger | Aspa/Duvholmen 

Suppleant

Harry Bohn  | Brannäs

Övriga förtroendevalda

Valberedning

Vakant

Valberednings suppleant

Vakant

Valberedning

Vakant

Revisor

Kersin Nilsson | Brasstorp

Revisors suppleant

Madeleine Danemo | 

Revisor

Ulla-Britt Larsson | Brasstorp

Revisors suppleant

Vakant