Vad är en samfällighet​

Samfälligheter är egendom som gemensamt tillhör flera fastigheter. Syftet med en samfällighet är att ta hand om och underhålla den gemensamma egendomen.

En samfällighetsförening är en juridisk person och har ett organisationsnummer som föreningen tilldelas när den registreras hos Lantmäteriet. Lantmäteriet för också ett särskilt register över alla samfällighetsföreningar. Registret innehåller grundläggande uppgifter om föreningen samt dess organisation såsom styrelsens sammansättning och firmatecknare.

Äger du eller arrenderar fastighet/tomt som har andel i en samfällighet är du automatiskt medlem i samfällighetsföreningen. Du kan inte välja att gå ur föreningen. Medlemmarna har både ansvar för och inflytande över skötseln av den gemensamma egendomen. 


Samfälligheters förvaltning och verksamhet regleras av föreningens stadgar och lagarna:

  Lag om förvaltning av samfälligheter (1973:1150)
  Anläggningslagen (1973:1149)
  Fastighetsbildningslagen (1970:988)

 

Vår vägförening består av både privatpersoner, sommarstugeföreningar och företag som både äger och arrenderar. Mer om dom kan du läsa här Medlemskap och stadgar

Bra att ha länkar

Samfälligheter registreras hos Lantmäteriet och ditt kan man vända sig med frågor.

Läs mer på deras hemsidan https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/

Sköter vissa administrativa frågor och tolkningar av samfälligheters stadgar.

Läs mer på deras hemsidan
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/bo-och-leva/boende/samfallighetsforeningar.html

Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) är en ideell opolitisk samarbetsorganisation för enskilda väghållare i Sverige.
REV bevakar frågor av övergripande karaktär som berör enskild väghållning. REV bistår också sina medlemmar med experthjälp i tekniska och juridiska frågor, samt håller kurser för medlemmarna.

Läs mer på deras hemsida https://www.revriks.se/

Trafikverket ger årliga bidrag för drift och underhåll samt bistår väghållarna med råd och stöd i vägtekniska frågor.

Läs mer på deras hemsida om Enskilda vägar här https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Enskilda-vagar/

Kommen där vägföreningen har sin existens. Läs mer om kommunen på deras hemsida https://www.oxelosund.se/

OBSERVERA: Lantmäteriet uppdaterar ej längre ursprungsstadgar för samfällighetsföreningar när stadgeförändringar sker. Detta medför att du som medlem måste ta respektive års stämmoprotokoll i beaktande för att korsvis läsa vilka stadgar som är ursprungliga respektive förändrats senare genom stämmobeslut!